Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
de leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie
de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe
een offerte wordt gevraagd; de afnemer: de natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product
verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt; producten:
betonproducten met inbegrip van andere bijbehorende
producten; de overeenkomst: de tussen leverancier en afnemer
tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van
producten.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden tussen leverancier en afnemer
nadat zij door (een van) partijen van toepassing zijn
verklaard op een offerte of een overeenkomst voor de
levering van producten. Indien deze voorwaarden op een
overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor
alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of
aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offerte
3.1 De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin
vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de
offerte 6 weken.

3.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is de leverancier
gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte
gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen,
indien en voor zover dit vóór het uitbrengen van de offerte
schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Tekeningen en berekeningen
4.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen, die door een partij of in haar opdracht door
een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom
van die partij. Zij mogen door de wederpartij niet aan
derden ter hand worden gesteld of getoond met het
oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht
te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of
derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend,
dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe
gedaan schriftelijk verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden
na de dagtekening van de offerte dient te worden gedaan,
franco te worden teruggezonden.

4.2 Met inachtneming van het in het derde en vierde lid
bepaalde, heeft de afnemer echter de vrije beschikking
over de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht de
vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding
als bedoeld in artikel 3, tweede lid, heeft betaald, dan wel
– ingeval die vergoeding niet is overeengekomen – indien
alsnog schriftelijk een vergoeding wordt overeengekomen.

4.3 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden,
waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien
waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een
voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij
niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of
bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming
is verleend.

4.4 Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen
de opdrachtgever van het werk, waarvoor het product is
bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat
werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.

4.5 Partijen kunnen bij overtreding van het bepaalde in dit
artikel, vergoeding vorderen van de uit de overtreding
voortvloeiende schade.

Artikel 5. Prijs
5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op
de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materialen
grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op
de datum van schriftelijke offerte.

5.2 Onverminderd het bepaalde in het volgende lid en het
bepaalde in artikel 18 onder b, leidt een wijziging van
de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere
kosten, alleen dan tot wijziging van een overeengekomen
prijs, voor zover partijen de verrekening van wijzigingen
van deze kostenfactoren tevoren schriftelijk zijn
overeengekomen.

5.3 Indien de leverancier extra kosten moet maken:
– die het gevolg zijn van kostenverhogende
omstandigheden waarvoor geldt dat bij het tot stand
komen van de overeenkomst geen rekening behoefde
te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden
voordoen en
– die de leverancier niet kunnen worden toegerekend en
– die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk
zijn, dient hij de afnemer hiervan onverwijld op de
hoogte te stellen. Alsdan zullen partijen op korte termijn
met elkaar in overleg treden over de vraag in hoeverre
de leverancier de kostenverhoging in redelijkheid en
billijkheid aan de afnemer kan doorberekenen.

5.4 De afnemer is gerechtigd de medewerking aan de
aflevering op te schorten totdat de kostenverhogende
omstandigheden zich niet langer voordoen, of totdat de
leverancier een oplossing heeft voorgesteld die door de
afnemer in redelijkheid niet kan worden afgewezen.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst
6.1 De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke
of mondelinge opdracht tot levering van het product op
grond van de offerte.

6.2 Indien de afnemer een opdracht geeft aan de leverancier
in afwijking van de door de leverancier opgestelde offerte,
dient de afnemer de afwijking van de offerte duidelijk
kenbaar te melden aan de leverancier.

6.3 Indien de afnemer schriftelijk opdracht geeft, wordt
de opdracht van de afnemer met inachtneming van
het bepaalde in artikel 6.2, geacht de inhoud van
het overeengekomene juist weer te geven, tenzij de
leverancier de afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van
de opdracht kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze
weergave van de inhoud.

6.4 Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een
schriftelijke opdrachtbevestiging van de afnemer met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2, geacht de
inhoud van het overeengekomene juist weer te geven,
tenzij de leverancier de afnemer binnen 14 dagen na
ontvangst van de opdrachtbevestiging kennis geeft van
zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud. Als
de afnemer niet binnen 14 dagen na de mondelinge
opdracht de opdracht schriftelijk aan de leverancier
bevestigt, wordt de schriftelijke opdrachtbevestiging
van de leverancier geacht de inhoud van de het
overeengekomene juist weer te geven tenzij de afnemer
de leverancier onverwijld, doch uiterlijk binnen 7 dagen,
kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave
van de inhoud. In afwijking van bovenstaande kunnen
partijen overeenkomen dat leverancier de mondelinge
opdracht schriftelijk bevestigt aan de afnemer. De in dit lid
overeengekomen informatieplichten gelden in dat geval
voor de andere partij een en ander onder handhaving van
de gestelde termijnen.

6.5 Bij levering uit voorraad of magazijn na totstandkoming
van de overeenkomst geldt de door of namens de afnemer
ondertekende ontvangstbevestiging als schriftelijke
bevestiging van de opdracht aan de leverancier.

6.6 Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of
nadere afspraken is het bepaalde in de eerste vier leden
van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Verplichtingen van de afnemer
7.1 De afnemer zorgt ervoor dat de leverancier
overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken
over de voor de vervaardiging van het product benodigde
gegevens en wijst hij de leverancier daarbij op de eisen
die hij aan het product stelt in verband met de bijzondere
functie of het bijzondere gebruik van het product in
het desbetreffende project, zulks met inbegrip van
overheidsvoorschriften van bijzondere aard.

7.2 De afnemer is verplicht de leverancier onverwijld te wijzen
op voor de afnemer klaarblijkelijke fouten of gebreken in
constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of
hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door hem aan
de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren
respectievelijk toe te passen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de afnemer
8.1 De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door
of namens hem vervaardigde tekeningen en berekeningen,
voor de door of namens hem gegeven orders en
aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem
verstrekte gegevens, tekeningen en berekeningen.

8.2 De afnemer is aansprakelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of
hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking
zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard
ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij
volgens de overeenkomst bestemd zijn.

8.3 Indien de afnemer het product niet afneemt op het met
inachtneming van artikel 11 vastgestelde tijdstip, is hij
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe
schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor
opslag), voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan
worden toegerekend.

Artikel 9. Verplichtingen van de leverancier
9.1 De leverancier garandeert dat het product een goede
hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel waarvoor het
blijkens de overeenkomst bestemd is en voldoet aan de
geldende normen, alsmede aan de in de overeenkomst aan
het product gestelde eisen.

9.2 De leverancier staat in voor de naleving van de ten
tijde van de offerte voor de levering van belang
zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van
overheidswege. De gevolgen van de naleving van
overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter
niet voor rekening van de leverancier, tenzij de afnemer
hem van deze voorschriften op grond van artikel 7.1 in
kennis heeft gesteld, of redelijkerwijze moet worden
aangenomen dat de leverancier die voorschriften had
behoren te kennen.

9.3 Indien een toeleverancier van de leverancier op te
verwerken materialen, onderdelen of constructies een
verdergaande garantie geeft dan voor de afnemer uit
de overeenkomst voortvloeit, wordt die verdergaande
garantie eveneens geacht deel uit te maken van de
rechtsverhouding tussen leverancier en afnemer. De leverancier
is verplicht de afnemer schriftelijk van die verdergaande
garantie in kennis te stellen.

9.4 Bij de totstandkoming van de overeenkomst kan de
afnemer van de leverancier verlangen dat deze het
product of onderdelen daarvan niet door derden zal laten
leveren of vervaardigen dan met schriftelijke goedkeuring
van de afnemer.

9.5 De leverancier is verplicht de afnemer onverwijld te
wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken
in door of namens de afnemer vervaardigde tekeningen
en berekeningen, dan wel in door of namens de afnemer
verstrekte gegevens, dan wel in door of namens de
afnemer voorgeschreven of ter beschikking gestelde
bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.

9.6 De leverancier vrijwaart de afnemer tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade voor zover deze is
veroorzaakt door en toe te rekenen is aan de leverancier,
zijn hulppersonen, zijn personeel, zijn toeleveranciers of
zijn transporteurs.

Artikel 10. Keuring
Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is
overeengekomen, heeft de afnemer het recht om het product,
of de wijze waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten
keuren, teneinde vast te stellen of het product voldoet aan
hetgeen is overeengekomen. In geval van afkeuring op goede
gronden komen de kosten van de keuring voor rekening van
de leverancier. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
vindt keuring plaats in de fabriek of op het terrein van de
leverancier.

Artikel 11. Levertijd
11.1 Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een
bepaalde datum, dan wel een bepaalde datum met een
bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in de overeenkomst
vermeld.

11.2 Indien voor de aflevering een bepaalde datum, dan wel
een bepaalde datum met een bepaald tijdstip, in de
overeenkomst zijn vermeld, dient aflevering op die datum,
c.q. op die datum en op het tijdstip plaats te hebben.

11.3 Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst
is vermeld, dient de aflevering binnen dat tijdvak plaats
te hebben, met dien verstande dat de datum, dan wel de
datum en het tijdstip, worden bepaald met inachtneming
van het in het volgende lid bepaalde.

11.4 De afnemer zal tijdig, doch ten minste 5 werkdagen voor
de aanvang van het tijdvak afroepen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Bij dit afroepen komen
partijen de datum, dan wel de datum en het tijdstip van
aflevering binnen het tijdvak nader overeen, of komen
zij een andere datum, c.q. een andere datum met tijdstip
van aflevering overeen, dan wel een nieuw tijdvak voor
aflevering. Het aldus nader overeengekomene wordt door
de afnemer schriftelijk aan de leverancier bevestigd.

11.5 Indien de leverancier zijn verplichtingen op een ingevolge
dit artikel overeengekomen datum ongeacht het tijdstip,
dan wel op een overeengekomen datum met tijdstip niet
nakomt, is hij van rechtswege in verzuim.

11.6 Indien de leverancier op grond van het in dit artikel
bepaalde in verzuim is, is hij aansprakelijk voor hetgeen
redelijkerwijs als directe schade als gevolg van dat niet
nakomen is aan te merken, een en ander voor zover het
niet nakomen aan de leverancier kan worden toegerekend.
De leverancier is alsdan gehouden tot betaling van de
eventuele meerprijs, de extra gemaakte kosten en de
directe schade als gevolg van de vertraging.

11.7 De afnemer is gehouden de schade, die voortvloeit uit een
niet nakomen als bedoeld in het vorige lid, zoveel mogelijk
te beperken.

Artikel 12. Aflevering
12.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de
overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden
van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd,
ook indien de afnemer de goederen niet in ontvangst
neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in
artikel 13, eerste lid. Indien de aflevering echter op een
later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van
de leverancier komende omstandigheden, gaat de in de
vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.
Algemene voorwaarden voor de levering
van betonproducten 2014
Zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en
de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN)

12.2 Het transport naar de plaats van aflevering met inbegrip
van het laden en lossen is voor rekening en risico van de
leverancier, tenzij ingevolge het vierde of vijfde lid anders
is overeengekomen.

12.3 De afnemer zorgt ervoor dat de vervoermiddelen de
losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en
toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken,
alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar
is.

12.4.1 Indien levering franco werk niet-gelost is
overeengekomen, zal voor elke vracht onmiddellijk
aansluitend op het tijdstip van aankomst een losuur
worden toegestaan. Meer losuren kunnen in rekening
worden gebracht. De aflevering dient zodanig te
geschieden dat het lossen in normale werktijd kan
geschieden. Om dit te bewerkstelligen treden partijen
daarover tijdig met elkaar in overleg.

12.4.2 Het lossen door de afnemer geschiedt met voldoende
geschikt personeel en materiaal en op aanwijzing van de
transporteur.

12.4.3 Indien het lossen door de afnemer geschiedt en de
leverancier daartoe hulpmiddelen aan de afnemer
ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer vanaf
het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn
aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van
die hulpmiddelen.

12.5 Indien levering af fabriek is overeengekomen, wordt het
product geacht te zijn afgeleverd zodra dit in of op de
vervoermiddelen is geladen.

Artikel 13. Gebreken
13.1 De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering
op de overeengekomen locatie (het weekeinde, feesten
collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de
leverancier mededeling te doen van die gebreken, die
bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn
geconstateerd. Deze termijn beloopt evenwel 10 dagen
indien de wijze waarop de producten zijn verpakt of
opgetast, er redelijkerwijze aan in de weg staat, dat de
afnemer de producten bij aflevering in volle omvang
in ogenschouw kan nemen. De gevolgen van het
nietnakomen door de afnemer van de in de vorige zinnen
bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken
betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in
redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

13.2 De in ontvangstneming van de producten door de
afnemer laat de aansprakelijkheid van de leverancier voor
eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 14
onverlet.

13.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9, eerste lid zullen,
indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het
product overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen,
geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur,
eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine
gebreken geen reden tot afkeuring zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de leverancier
14.1 Onverminderd het in artikel 13.1, in de wet en het in de
volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele
toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen
aanspraken, is de leverancier na aflevering niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.

14.2 Indien het product of enig onderdeel daarvan een
verborgen gebrek bevat dat aan de leverancier kan worden
toegerekend en waarvan de afnemer de leverancier
binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft
gedaan, is de leverancier voor dat gebrek ten opzichte van
de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen
gebrek aan te merken indien het door de afnemer niet bij
de aflevering is geconstateerd of daarbij redelijkerwijs
niet geconstateerd kon worden. De rechtsvordering uit
hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien
deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de dag van
aflevering. Indien partijen in de overeenkomst een andere
ingangsdatum van die termijn hebben afgesproken, is de
rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek niet
ontvankelijk na verloop van 5 jaar na de overeengekomen
ingangsdatum. Als een onderhoudstermijn is
overeengekomen, begint de termijn van 5 jaar te lopen
direct na afloop van de onderhoudstermijn. Indien de
afnemer echter ten opzichte van zijn opdrachtgever voor
verborgen gebreken langer dan gedurende deze termijn
aansprakelijk is, de afnemer zulks schriftelijk aan de
leverancier heeft medegedeeld en de leverancier zich
daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot
die langere duur verlengd.

14.3 Ingeval een verborgen gebrek echter als een ernstig
gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering
uit hoofde van dit gebrek niet ontvankelijk, indien zij
wordt ingesteld na verloop van 10 jaar na aflevering,
of, indien partijen in de overeenkomst een andere
ingangsdatum van die termijn hebben afgesproken, na
verloop van 10 jaar na de overeengekomen ingangsdatum.
Als een onderhoudstermijn is overeengekomen, begint
de termijn van 10 jaar te lopen direct na afloop van de
onderhoudstermijn. Indien de afnemer echter ten opzichte
van zijn opdrachtgever voor ernstige gebreken langer dan
gedurende deze termijn aansprakelijk is, de afnemer zulks
schriftelijk aan de leverancier heeft medegedeeld en de
leverancier zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt
de termijn tot die langere duur verlengd. Een gebrek is
slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken, indien
het de hechtheid van het product of van een essentieel
onderdeel daarvan, dan wel van het werk van de afnemer
in gevaar brengt.
Een ernstig gebrek dat zich binnen 10 jaar na aflevering, of
binnen 10 jaar na de overeengekomen ingangsdatum, dan
wel in geval van een onderhoudstermijn binnen 10 jaar
na afloop van de onderhoudstermijn, openbaart, wordt,
behoudens tegenbewijs door de leverancier, geacht het
gevolg te zijn van een aan de leverancier toe te rekenen
omstandigheid.

Artikel 15. Aansprakelijkheid voor schade door aflevering

De leverancier is aansprakelijk voor schade aan het werk van de
afnemer, voor zover de schade door aflevering van het product
is veroorzaakt en aan de leverancier, waaronder begrepen zijn
personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te
rekenen. Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan
schade aan het geheel of gedeeltelijk door de afnemer ten
behoeve van zijn opdrachtgever gebouwde of gemaakte, schade
aan op het werkterrein aanwezige eigendommen van de afnemer
of van de opdrachtgever van de afnemer, alsmede schade aan
op het werkterrein aanwezige hulpwerken, bouwstoffen en
hulpmiddelen. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor
andere schade aan het werk van de afnemer door aflevering
van het product, is uitgesloten, behoudens waar het de schade
betreft, bedoeld in artikelen 6:185, 6:190 en 6:192 van het
Burgerlijk Wetboek. Bij de bepaling van de omvang van de
schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding
tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede
met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een
verzekering ten behoeve van de leverancier.

Artikel 16. Overgang risico en eigendom
16.1 Het product is na aflevering voor risico van de afnemer.

16.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product
eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan
aan zijn uit de levering van dat product voortvloeiende
betalingsverplichtingen.

16.3 Zolang de leverancier als eigenaar dient te worden
aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens hem om het
geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit
noch te verpanden, noch te verwerken, over te dragen
of af te geven, anders dan in het kader van de normale
bedrijfsvoering.

Artikel 17. Tussentijdse wijziging en beëindiging van de
overeenkomst
17.1 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de
levering door de leverancier plaatsvindt, wordt geschorst
of tijdelijk stilgelegd, is de afnemer bevoegd de uitvoering
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten.

17.2 In het in het eerste lid bedoelde geval heeft de leverancier
recht op vergoeding van de directe schade die hij ten
gevolge van de opschorting lijdt.

17.3 Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de
levering door de leverancier plaatsvindt, in onvoltooide
staat wordt beëindigd, dan wel indien de overeenkomst
tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt
opgezegd, is de afnemer bevoegd de onderhavige
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Hetzelfde geldt indien de overeenkomst tussen de
afnemer en diens opdrachtgever wordt ontbonden.

17.4 In de in het vorige lid bedoelde gevallen, evenals
in de gevallen van tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst door de afnemer en van het door de
afnemer in onvoltooide staat beëindigen van het
opgedragen werk – anders dan voor zover dit aan de
leverancier is toe te rekenen – heeft de leverancier recht
op de prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg
van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd
met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.

17.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat
het product of een onderdeel daarvan door overmacht of
een andere oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden
geleverd, is de partij die dit bemerkt verplicht om hiervan
onverwijld mededeling te doen aan de wederpartij
teneinde in onderling overleg, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te
passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen.
Dit laat aansprakelijkheid van partijen op grond van de
overeenkomst onverlet.

17.6 Onverminderd het bepaalde in de wet heeft ieder
der partijen het recht om de overeenkomst door een
schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien:
a. de duur en/of de gevolgen van de opschorting als
bedoeld in het eerste lid, dan wel een overmachttoestand
dit redelijkerwijs rechtvaardigen en/of;
b. in het geval als bedoeld in het vorige lid, na verloop van
een maand geen redelijke oplossing ter zake van prijs,
technische uitvoering, of levertijd kan worden gevonden.

Artikel 18. Meer en minder werk
Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. in geval van wijzigingen van de overeenkomst;
b. in geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op
grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor
zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet
waren te voorzien;
c. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
d. in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
e. in de gevallen waarin verrekening van meer en minder
werk in de overeenkomst is voorgeschreven.

Artikel 19. Betaling
19.1 De afnemer is verplicht facturen binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, te voldoen.
Indien de afnemer een product of een gedeelte daarvan,
met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst,
op goede gronden heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de
betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op te
schorten.

19.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier
gerechtigd om over het eventueel opeisbare bedrag
de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in
artikelen 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.

19.3 Ingeval de afnemer per vervaldatum van een factuur nog
niet betaald heeft zonder zich terecht op een wettelijk of
contractueel opschortingsrecht te hebben beroepen, is de
leverancier bevoegd:
a. de daartegenover staande leveringsverplichting op
te schorten totdat die betaling, vermeerderd met de
opengevallen rente als bedoeld in lid 2, is geschied, of
b. voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of
vooruitbetaling, dan wel genoegzame zekerheidstelling, te
verlangen.

Artikel 20. In gebreke blijven van een partij
20.1 Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de
overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn
is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.

20.2 Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen
uit deze overeenkomst niet nakomt en de wederpartij haar
in verband daarmee schriftelijk in gebreke dient te stellen,
zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke termijn
stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.

20.3 De wederpartij is in dringende gevallen gerechtigd voor
rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen
te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van de
overeenkomst in redelijkheid dienstig oordeelt. Partijen
zorgen ervoor dat de kosten, die voortvloeien uit de
toepassing van de bedoelde maatregelen, binnen redelijke
grenzen blijven.

20.4 Indien een partij op grond van het in de vorige leden
bepaalde in verzuim is, is de wederpartij gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op
nakoming en/of schadevergoeding.

20.5 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een partij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:
a. zij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. zij surseance van betaling aanvraagt;
c. ten laste van haar door een derde enig rechtmatig
beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan
niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
d. zij de bedrijfsuitvoering staakt.

20.6 In een geval als in het voorgaande lid bedoeld, heeft de
wederpartij het recht om in de gevallen sub a, b en d
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in
het geval sub c na rechterlijke tussenkomst en dan alleen
als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.

20.7 Indien een partij tot invordering overgaat, is de nalatige
partij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd als
bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met
een minimum van € 250,–.

20.8 Het in de voorgaande leden bepaalde, laat onverlet het
recht van de wederpartij:
a. om direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de
nalatige partij op grond van de overeenkomst verschuldigd
is;
b. alle overige rechten geldend te maken ter zake van
tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden of de
overeenkomst bepaald.

Artikel 21. Geschillen
21.1 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde
geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan
de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval
van het nemen van conservatoire maatregelen en de
voorzieningen om deze in stand te houden of op te heffen.

21.2 Alle geschillen, – daaronder begrepen die, welke slechts
door een der partijen als zodanig worden beschouwd
– die naar aanleiding van de overeenkomst of van de
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen
partijen mochten ontstaan, worden beslecht door
arbitrage overeenkomstig de regelen, beschreven in
de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in
Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand
komen van de overeenkomst luiden.

21.3 In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kunnen
geschillen, welke tot de competentiegrens van de
Rechtbank sector behoren, ter keuze van de meest gerede
partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter
worden voorgelegd.

Artikel 22. Slotbepaling
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing